Notis Privasi

NOTIS PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

NOTIS PRIVASI

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosesan data dalam transaksi komersial. Akta ini, yang merangkumi semua syarikat-syarikat dan firma-firma yang ditubuhkan di Malaysia, mewajibkan kami memaklumkan anda berkenaan hak-hak anda berkaitan data peribadi anda yang sedang diproses atau yang akan dikumpulkan dan yang akan diproses oleh pihak kami serta maksud-maksud bagi pemprosesan data tersebut. Akta ini juga mewajibkan kami mendapatkan persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda.

Justeru itu, anda dimaklumkan bahawa data peribadi dan maklumat selainnya (secara keseluruhan, “Data Peribadi”) yang diberikan di dalam permohonan anda untuk mendaftar bagi penggunaan laman web  TVIKIM dan, termasuk apa-apa maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kemudian, bakal digunakan dan diproses oleh web  TVIKIM (“WT”) bagi maksud-maksud berikut:-

 1. Mempertimbangkan permohonan anda untuk mendaftar bagi penggunaan laman web  TVIKIM ;
 2. Untuk berhubung dengan anda bagi memberi maklumat, serta mempromosikan produk-produk serta aktiviti WT;
 3. Melaksanakan operasi kewangan dan pemasaran;
 4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda;
 5. Tinjauan pasaran, analisis statistik, penyelidikan dan pembangunan;
 6. Untuk memberi anda maklumat tentang produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan WT; dan

 

(secara keseluruhan, “Maksud-Maksud”)

Seterusnya, sila maklum bahawa sekiranya diperlukan bagi mana-mana Maksud-Maksud yang dinyatakan di atas, Data Peribadi anda mungkin dihantar ke lokasi-lokasi di luar Malaysia atau dizahirkan kepada perbadanan berkaitan, pemegang lesen, rakan perniagaan dan/atau pemberi khidmat, yang mungkin berada di dalam atau luar Malaysia. Selain dari yang dinyatakan di sini, Data Peribadi anda tidak akan, dengan sedarinya, dipindahkan ke mana-mana tempat di luar Malaysia atau dizahirkan ke mana-mana pihak ketiga.

Bagi membolehkan kami memproses Data Peribadi anda, persetujuan anda diperlukan. Sekiranya anda tidak memberi persetujuan berkenaan kecuali sehubungan dengan pengiklanan atau pemasaran produk atau perkhidmatan WT atau rakan-rakan perniagaan kami, kami tidak dapat memproses Data Peribadi anda bagi mana-mana Maksud-Maksud yang dinyatakan di atas dan permohonan anda untuk mendaftar bagi penggunaan laman web  TVIKIM tidak dapat kami luluskan.

Anda boleh pada bila-bila masa selepas ini mengemukakan pertanyaan, aduan, meminta akses kepada, dan pembetulan terhadap Data Peribadi, menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda atau melupuskan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan berkenaan kepada WT menerusi pos berdaftar atau emel seperti yang dinyatakan di bawah:

Alamat Pos:  TVIKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia,No.2 Jalan Langgak Tunku of Tuanku Abdul Halim,, 50480 Kuala Lumpur

Alamat emel: info@tvikim.my

 

PRIVACY NOTICE

The Personal Data Protection Act 2010 was introduced by the GovernmeWT to regulate the processing of personal data in commercial transactions. The Act, which applies to all companies and firms that are established in Malaysia, requires us to inform you of your rights in respect of your personal data that is being processed or that is to be collected and further processed by us and the purposes for the data processing. The Act also requires us to obtain your conseWT to the processing of your personal data. 

Consequently, please be informed that the personal data and other information (collectively, “Personal Data”) provided in your application to register for the use of the  TVIKIM Website and, including any additional information you may subsequently provide, may be used and processed by  TVIKIM (“WT”) for the following purposes:-

 1. Assessing your application to register for the use of the  TVIKIM Website
 2. To communicate with you to provide information, promotion, marketing on products as well as WT activities ;
 3. Finance and marketing operations;
 4. Respond to your inquiries;
 5. Conduct internal activities;
 6. Market surveys, statistical analysis, research and development;

 

(collectively “Purposes”)

Further, please be informed that if required for any of the foregoing Purposes, your Personal Data may be transferred to locations outside Malaysia or disclosed to our related corporations, licensees, and/or service providers, who may be located within or outside Malaysia. Save for the foregoing, your Personal Data will not be knowingly transferred to any place outside Malaysia or be knowingly disclosed to any third party. 

In order to process your Personal Data, your consent to WT is required. If you do not consent WT to the processing of your Personal Data other than in relation to the advertising, we cannot process your Personal Data for any of the above Purposes and we will not be able to approve your application for registration for use of the  TVIKIM website. 

You may at any time hereafter make inquiries, complaints and request for access to, or correction of, your Personal Data or limit the processing of your Personal Data or delete your Personal Data by submitting such request to WT via registered post or email as set out below.

Postal address:  TVIKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia,No.2 Jalan Langgak Tunku of Tuanku Abdul Halim,, 50480 Kuala Lumpur
Attn: webmaster

Email address: info@tvikim.my

 

 

×
Assalamualaikum WBT, Suriza disini.
Selamat datang ke tvIKIM (Didik Jiwa Di Mana Jua), ada apa-apa yang saya boleh bantu? Anda boleh terus ke http://www.tvikim.my/langganan untuk melanggan. Jazakallah.